zoek

Visie en werkwijze

Traverse is een Stichting voor Maatschappelijke Opvang in Midden-Brabant.

Visie
Onze visie op zorg is dat ieder mens mogelijkheden heeft. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zijn kwaliteit van leven te verbeteren of hier eenvoudigweg weer grip op te krijgen.
De werkwijze van Traverse is gericht op herstel van de cliënt en hem te ondersteunen bij het benutten van zijn mogelijkheden.
We helpen kwetsbare mensen hun  weg te vinden in de maatschappij en hierin zo volwaardig mogelijk  te functioneren.

Missie
Traverse is een onderneming die met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening organiseert voor mensen in probleemsituaties waarbij sprake is van dak- of thuisloosheid of de dreiging daarvan. Deze hulpverlening is naast de basale opvang van ‘bed, bad en brood' gericht op rehabilitatie van de cliënt. Onder rehabilitatie verstaan we een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. Dit kan plaatsvinden binnen de beschutting van Traverse of door een zelfstandige woon- en leefsituatie te herstellen. Het tegengaan van achteruitgang rekenen we hier ook toe. Deze ambitie vereist naast professionaliteit een vitale en bedrijfsmatige manier van werken.

Strategische keuzes

In 2013 is het Koersdocument 2013-2017 gerealiseerd, met daarin de strategische meerjarenkoers voor Traverse. Inhoudelijke informatie over de koers is hier te vinden.

  • Mensen helpen is het ideaal
  • Vraaggericht begeleiden is de weg
  • Begeleiden is de kern
  • Expertise maakt het verschil

Een passie die iedereen bij Traverse deelt, is mensen helpen hun weg te vinden naar een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. De mogelijkheden van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Om deze individuele hulpvraag te kunnen beantwoorden en het maximaal haalbare voor de cliënt te realiseren hebben wij onze organisatie zo ingericht dat we vraaggericht kunnen werken. Hiermee voldoen we niet alleen aan de vraag van de cliënt maar ook aan de eisen die de overheid aan ons stelt om financiering te verkrijgen ten behoeve van onze cliënten. 

Door het  vraaggericht begeleidingsproces leidend te maken, kunnen wij ons ideaal goed coördineren en daarmee ons voortbestaan veiligstellen. Dit betekent dat de nadruk ligt op het proces. De kern van de organisatie draait om begeleiding, met maximale aandacht voor de cliënt waarbij zijn individuele hulpvraag centraal staat.

Deze probleemsituatie kenmerkt zich in eerste instantie door het dak- of thuisloos zijn of dit dreigen te worden. Daarnaast hebben cliënten in de meeste gevallen ook problemen op andere terreinen van het leven (financiën, expertise en dagbesteding). Deze problemen zijn vaak zo complex dat professionele expertise op dat probleemgebied nodig is om de cliënt te kunnen helpen.  Om deze deskundigheid zo toegankelijk mogelijk voor de cliënt te maken hebben wij deze intern georganiseerd en houden we de lijnen naar externe deskundigheid zo kort mogelijk. Hulp moet bovenal toegankelijk zijn.

Procesdisciplines
Door te werken met procesdiciplines, waarbij de rol van de medewerker centraal staat en niet de functie, kunnen wij vraaggericht werken zodat de cliënt en zijn herstelproces centraal staan.
We hebben vier procesdisciplines: Regie, Begeleiding, Expertise en ondersteunde diensten. Regie, Begeleiding en Expertise omvatten het primaire proces.